Daniel Mandalam

Home » Anbiam »  Daniel Mandalam

Daniel Mandalam

Guides

Photo Photo
Mr. Sesuraj
9789911448
Mrs. Michael TamilSelvi
9442892404

 

St.Panimaya Matha Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mr. Stalin Joe Mrs. R.Penitto Mrs. Malar

 

St.Inigo Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mrs. Latha Baskaran Mrs. Kamala Mrs. Belicy Selvan

 

Viagula Matha Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mr. Kanmani Mrs. Maria Selvi Mrs. Geetha

 

St. Jebasthiyar Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mrs.M.Arokiya Mary Mrs.Stella Mary Mr.George

 

Christhu Arasar Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mr.Ambrose Mrs.R.Jeyamary Mrs.Michael Tamil Selvi

 

St.Georgiar Anbiyam

Organizer

Secretary

Accountant

Mr.Joe Soundra Pandiyan Mr.Kennedy Mrs.Amudha